نظام مقدس!

نظام مقدس!
نوشته شده در 2022-10-01

اگر نظام قرار است مقدس باشد، ابتدا باید اسلامی باشد. ...

نظام اسلامی ! حکومت اسلامی ! نظام مقدس ! هیچ نظام و حکومتی نمی‌تواند ادعای تقدس داشته باشد. واژه مقدس حداقل برای این موضوع کاملا تعریف نشده است. مقدس را برای هر چیزی این واژه را استفاده می‌کنید، برای نظام استفاده نکنید. زنجیر عبثی که طراحی شده و از نایب امام زمان به امام زمان تا خدا را به هم وصل کرده‌اند و به استناد آن نظام رو مقدس می‌نامند، توهم محض است و از همان حلقه اول محکوم به زوال است. چرا که نیابت خودخوانده در هیچ دین و آیین و مسلکی محلی از اعراب ندارد.

اگر نظام قرار است مقدس باشد، ابتدا باید اسلامی باشد. طبق گفته فقهایی همچون محسن کدیور ، از آنجا که حکومت اسلامی فقط می‌توانسته در زمان حیات پیامبر که متصل به وحی بوده مصداق داشته باشد و در نبود پیامبر و ائمه امری مقدور نیست(رجوع شود به سخنرانی محسن کدیور در مراسم یک هزارو چهار صد و بیست و نهمین تولد پیامبر اسلام). پس هیچ حکومتی نمی‌تواند ادعای تقدس داشته باشد.

کاسبان دین برای ضدضربه و نامیرا کردن هر چیزی از واژه مقدس استفاده می کنند تا تبدیل به تابو شده، حریم داشته باشد و نتوان به آن نزدیک شد. عده‌ای جاهل هم با اعتماد به دین دنباله‌روی آنها شده و به بزرگ شدن این توهم دامن می‌زنند.
پس به هر مقدسی اعتقاد دارید داشته باشید، اما تقدس این یک قلم را باور نکنید!

بازدید : 110 بار