از جمهوری اسلامی تشکر می کنم...

از جمهوری اسلامی تشکر می کنم...
نوشته شده در 2023-07-23

می‌خواهم نیمه پر لیوان را ببینم و با وجود همه معضلات و معایبی که به واسطه حکومت اسلامی در ایران تحت عنوان «جمهوری اسلامی» نصیب من و ما شده، از جمهوری اسلامی تشکر کنم

می‌خواهم نیمه پر لیوان را ببینم و با وجود همه معضلات و معایبی که به واسطه حکومت اسلامی در ایران تحت عنوان «جمهوری اسلامی» نصیب من و ما شده، از جمهوری اسلامی تشکر کنم. معتقدم انسانها در ایران و حتی جهان بسیار مدیون این رژیم هستند. حقایق بسیاری به واسطه وجود چنین حکومتی آشکار شد که چه بسا پیش از آن درک ما از آن کاملا برعکس بود.
مثلا:
- اگر جمهوری اسلامی نبود من احتمالا یک مسلمان متشرع بودم که قوانین اسلام را بدون تردید پذیرفته به آنها پایبند بوده و چشم و گوش بسته عمل می کردم.
-اگر جمهوری اسلامی نبود، من هنوز بیهوده دنبال آزادی، مدنیت و مدرنیته در آثار روشنفکران دینی مثل شریعتی و مطهری بودم.
-اگر جمهوری اسلامی نبود، من کماکان تصوری باطل از مدینه فاضله ای به نام حکومت اسلامی داشتم.
-اگر جمهوری اسلامی نبود، عینت رفتار اسلامی با زنان نبود و من متوجه تهی از معنا بودن شعارهای ارزش زن در اسلام نمی‌شدم.
-اگر جمهوری اسلامی نبود، بدرفتاری با پیروان دیگر مذاهب و دگراندیشان نبود که من بفهمم دموکراسی دینی همانا سرابی پوچ در اذهان ماست.
-اگر جمهوری اسلامی نبود، قوه قضائیه نبود که من درک کنم که انتخاب نفر اول آن توسط نفر اول مملکت چقدر ممکن است در تغییر مفهوم عدالت تاثیر گذار باشد!
-اگر جمهوری اسلامی نبود، قاضی مرتضوی و قاضی مقدس،قاضی صلواتی نبود که من تو خالی بودن عدالت از نوع اسلامی را بفهمم.
-اگر جمهوری اسلامی نبود، اسید پاشی دهه شصت و ماست پاشی امروز نبود که من عاقبت تسلط تفکر مذهبی در انسان را ببینم.
-اگر جمهوری اسلامی نبود من چطور متوجه می شدم که دموکراسی و دین جمع نقیضین هستند و ترکیب این دو نشدنی است.
-اگر جمهوری اسلامی نبود من چگونه به سختی های مسلمانان در شعب ابی طالب پی می بردم و آن را با گوشت و پوست خودم لمس می کردم!
-اگر جمهوری اسلامی نبود من چطور می فهمیدم حکومت یک شخص یا قشری خاص از انسانها بر دیگر انسانها به خصوص با چاشنی مذهب هیچ فرقی با انواع دیگر آن از جمله پادشاهی ندارد!

(این لیست در حال تکمیل است)

من واقعا و عمیقا از رسیدن به تفکر فعلی و یافتن موارد بسیاری چون موارد بالا خرسندم و از جمهوری اسلامی تشکر می‌کنم.

بازدید : 242 بار